Dịch vụ Báo cáo tài chính

Dịch vụ làm báo cáo tài chính uy tín, chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả, hỗ trợ tối đa. Doanh nghiệp không cần phải lo lắng tới việc làm báo cáo tài chính trong dịp cuối năm nữa.

I – CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN
– Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
– Kiểm tra chứng từ kế toán;
– Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;
– Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ kế toán không phù hợp;
– Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;
– Tính khấu hao tài sản cố định;
– Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán;
– Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;
– Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;
– In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;

II – KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
Sau khi hoàn thành Hồ sơ bàn giao lại cho Doanh nghiệp gồm:
– Bộ báo cáo tài chính (Gồm: Bảng cân đối tài khoản; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh BCTC)
– Tờ khai quyết toán thuế TNDN
– Tờ khai quyết toán thuế TNCN
– Phiếu thu, phiếu chi, chứng từ kế toán, phiếu nhập, phiếu xuất….
– Sổ nhật ký chung
– Sổ cái các tài khoản
– Sổ quỹ tiền mặt
– Sổ tiền gửi ngân hàng
– Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa
– Sổ chi tiết thanh toán với người bán
– Sổ chi tiết thanh toán với người mua
– Bảng phân bổ Công cụ dụng cụ và chi phí trả trước
– Bảng tính và trích khấu hao TSCĐ
– Bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán

III – PHÍ DỊCH VỤ
Phí dịch vụ được xác định theo số lượng chứng từ phát sinh hàng năm như sau:

Số lượng hóa đơn/Năm Thương mại –
Dịch vụ
Sản xuất Xây dựng –

Nhà hàng

Không phát sinh 900.000 đ 900.000 đ 900.000 đ
Từ 01 – 10 hóa đơn 1 triệu 2 triệu 3 triệu
Từ 11 – 30 hóa đơn 2 triệu 3 triệu 4 triệu
Từ 31 – 50 hóa đơn 3 triệu 4 triệu 5 triệu
Từ 51 – 80 hóa đơn 4 triệu 5,5 triệu 7 triệu
Từ 81 – 100 hóa đơn 5 triệu 7 triệu 9 triệu
Từ 101 – 150 hóa đơn 6 triệu 9 triệu 12 triệu
Từ 151 – 200 hóa đơn 7 triệu 11 triệu 14 triệu
Từ 201 – 250 hóa đơn 8 triệu 13 triệu 16 triệu
Từ 251 – 300 hóa đơn 9 triệu 15 triệu 18 triệu
Từ 301 – 350 hóa đơn 10 triệu 16,5 triệu 19,5 triệu
Từ 351 – 400 hóa đơn 11 triệu 18 triệu 21 triệu
Từ 401 – 450 hóa đơn 12 triệu 19,5 triệu 22,5 triệu
Từ 451 – 500 hóa đơn 13 triệu 21 triệu 24 triệu
Từ 501 – 550 hóa đơn 14 triệu 22 triệu 25 triệu
Từ 551 – 600 hóa đơn 15 triệu 23 triệu 26 triệu
Trên 600 hóa đơn Thỏa thuận

 

 

Lưu ý: Phí hỗ trợ soạn thảo hồ sơ lương, nhân công 50.000đ/ 1 Lao động/ 1 tháng (nếu có)

Để lại bình luận

Scroll
0964787589