KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Dịch vụ Kiểm toán nội bộ:
Kiểm toán nội bộ là loại Kiểm toán do các Kiểm toán viên nội bộ của đơn vị tiến hành.
Phạm vi của Kiểm toán nội bộ xoay quanh việc kiểm tra và đánh giá tính hiệu lực và tính hiệu quả của hệ thống kế toán và hệ thống Kiểm soát nội bộ cũng như chất lượng thực thi trong những trách nhiệm được giao.
Trên thực tế, phạm vi của Kiểm toán nội bộ rất biến động phụ thuộc vào quy mô, cơ cấu của doanh nghiệp cũng như yêu cầu của nhà quản lý doanh nghiệp.
Tuy nhiên Kiểm toán nội bộ hoạt động trên một số lĩnh vực chủ yếu sau :
1. Rà soát lại hệ thống kế toán và quy chế Kiểm soát nội bộ có liên quan, giám sát sự hoạt động của các hệ thống này cũng như tham gia hoàn thiện chúng.
2. Kiểm tra lại các thông tin tác nghiệp và thông tin tài chính bao gồm việc soát xét các phương tiện đã sử dụng để xác định, tính toán, phân loại và báo cáo, thẩm định cụ thể các khoản mục cá biệt ( kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ, các số dư và các bước công việc …).
3. Kiểm tra tính kinh tế, hiệu quả của các hoạt động kể cả các vấn đề không có tính chất tài chính của đơn vị. Như vậy, lĩnh vực chủ yếu của Kiểm toán nội bộ là Kiểm toán các hoạt động để đánh giá tính kinh tế, tính hữu hiệu và hiệu quả hoạt động của các bộ phận trong đơn vị.Bên cạnh đó các kiểm toán viên nội bộ cũng tiến hành các cuộc Kiểm toán tuân thủ để xem xét việc chấp hành các chính sách, quy định của đơn vị. Kiểm toán nội bộ có thể đem lại cho doanh nghiệp rất nhiều lợi ích. Đây là công cụ giúp phát hiện và cải tiến những điểm yếu trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp.
Thông qua công cụ này, ban giám đốc và hội đồng quản trị có thể kiểm soát hoạt động tốt hơn, quản lý rủi ro tốt hơn, tăng khả năng đạt được các mục tiêu kinh doanh. Một doanh nghiệp có kiểm toán nội bộ sẽ làm gia tăng niềm tin của các cổ đông, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán về hệ thống quản trị ở đây.
Các thống kê trên thế giới cho thấy các công ty có phòng kiểm toán nội bộ thường có báo cáo đúng hạn, báo cáo tài chính có mức độ minh bạch và chính xác cao, khả năng gian lận thấp và cuối cùng là hiệu quả sản xuất kinh doanh cao hơn so với các công ty không có phòng kiểm toán nội bộ.

Để lại bình luận

0964787589