Soát xét sổ sách kế toán

I- CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN
1. Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;
2. Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
3. Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng;
4. Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
5. Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
6. Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định;
7. Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;
8. Tư vấn điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;
II- PHÍ DỊCH VỤ
Phí dịch vụ được xác định theo số lượng chứng từ phát sinh hàng tháng như sau :
Số lượng chứng từ Phí/ Tháng
Ngành Thương mại – Dịch vụ
  Không phát sinh 50.000 đ/tháng
  Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng 150.000 đ/tháng
  Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 400.000 đ/tháng
  Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 500.000 đ/tháng
  Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 750.000 đ/tháng
  Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 1.000.000 đ/tháng
Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 1.300.000 đ/tháng
  Từ 101 trở lên Thỏa thuận
Ngành xây dựng – nhà hàng Phí/ Tháng
  Không phát sinh 50.000 đ/tháng
  Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng 300.000 đ/tháng
  Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 650.000 đ/tháng
  Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 900.000 đ/tháng
  Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 1.300.000 đ/tháng
  Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 1.500.000 đ/tháng
  Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 1.950.000 đ/tháng
  Từ 101 trở lên Thỏa thuận
Ngành sản xuất Phí/ Tháng
  Không phát sinh 50.000 đ/tháng
  Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng 300.000 đ/tháng
  Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng 750.000 đ/tháng
  Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng 1.150.000 đ/tháng
  Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng 1.500.000 đ/tháng
  Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng 1.950.000 đ/tháng
  Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng 2.300.000 đ/tháng
  Từ 101 trở lên Thỏa thuận

Để lại bình luận

Scroll
0964787589